20 شهريور 1395 10:17:49
هرگونه تحويل و تحول تجهيزات راديويي در حضور نماينده سازمان با تنظيم صورت جلسه انجام خواهد شد 1395/06/20

مطابق ماده 6 قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غير حرفه اي " وارد كردن دستگاههاي فرستنده بيسيم به كشور و خارج كردن آن ها از كشور و همچنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاه فرستنده بي سيم موكول به اجازه سازمان خواهد بود." لذا در راستاي اجراي بند 3-10 دستورالعمل اجراي صدور پروانه هاي ارايه خدمات ورود، خريد و فروش/ توليد و فروش تجهيزات راديويي، دارنده پروانه موظف است هرگونه تحويل و تحول تجهيزات راديويي اعم از  لينك مايكرويو،  تجهبزات باندهاي عمومي 2/4 ، 5/8 و 24 گيگاهرتز و ... در حضور نماينده اين اداره كل با تنظيم صورت جلسه انجام دهد.

نسخه قابل چاپ
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL