معرفي
دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي در راستاي اجراي ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و فراهم آوردن بسترهاي لازم براي كاهش امور تصدي هاي دولت و اجراي مواد مرتبط در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري و كاهش تقاضاي سفر ايجاد شده اند.
آخرين نسخه آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي مشتمل بر 24 ماده و 8 تبصره و 6 پيوست، توسط كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت تدوين گرديده است.
بر اساس اين آيين نامه، در هر استان هياتي متشكل از استاندار و يا نماينده تام الاختيار وي به عنوان رئيس، نماينده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و نماينده تشكل صنفي دفاتر در استان به عنوان اعضاي اصلي با حق راي و حسب مورد نمايندگان دستگاه هاي خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق راي) تشكيل مي شود كه به كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات معروف است.
وظايف كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات عبارتند از:

1-      راهبري، هدايت، نظارت و ارزيابي فعاليت دفاتر در سطح استان
2-      بررسي ظرفيت هاي توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان، صدور موافقت اصولي و تعيين صلاحيت آنها و ارايه به وزارت براي صدور پروانه در چارچوب مقررات.
3-      پيش بيني استقرار سامانه الكترونيكي براي دريافت نقطه نظرات و شكايت مردمي از سطح و كيفيت ارايه خدمات توسط دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده.
4-      بررسي مسايل و مشكلات و حل و فصل اختلافات بين دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتري و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت
5-      نظارت بر مراحل اجرايي تنظيم قراردادها و شرايط و الزامات قرارداد بين دارنده پروانه و دستگاههاي خدمات دهنده.
     
    [Rss]
    Powered by Tetis PORTAL