معرفي دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي

1- نظارت و بازرسي در حوزه خدمات ارتباطي
- نظارت بر ارائه خدمات عمومي ارتباطي مطابق با پروانه هاي صادره،
- نظارت بر حسن عملكرد دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي در چارچوب مفاد پروانه هاي صادره،
- شناسايي و جلوگيري از فعاليت ارائه دهندگان خدمات ارتباطي غير مجاز،
- نظارت بر فعاليت ارائه دهنگان خدمات ارتباطي و جلوگيري از فعاليت هاي غير مجاز،
- بازرسي و تطبيق مشخصات فني شبكه ها و خدمات ارتباطي ارائه شونده توسط دارندگان پروانه با مفاد پروانه هاي صادره،
- جلوگيري و شناسايي و رفع تخلفات دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي،
- شناسايي و متوقف نمودن هرگونه بهره برداري غير مجاز از شبكه ها و تجهيزات ارتباطي،
- بررسي مشكلات دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي و ارائه پيشنهادات لازم،
- نظارت بر موافقت نامه هاي سطح خدمات ارتباطي (SLA) و تضمين كيفيت (QA
- تنظيم روابط بين دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي و حل و فصل اختلافات،
 
2- امور مربوط به صدور پروانه ارائه خدمات ارتباطي
همكاري با اداره كل صدور پروانه سرويس هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات براي:
- بررسي درخواست هاي پروانه، نيازسنجي و تاييد،
- بررسي درخواست هاي توسعه و تمديد پروانه،
- بررسي درخواست هاي تاسيس شعبه و نمايندگي براي دارندگان پروانه،
- بازنگري فرآيندهاي صدور، توسعه و تمديد پروانه ارائه خدمات فناوري اطلاعات،
 
3- نظارت بر ورود و خروج تجهيزات ارتباطي
- نظارت بر ورود و خروج تجهيزات ارتباطي (سخت افزاري و نرم افزاري) در مبادي ورودي كشور و صدور تائيديه ترخيص در گمركات مطابق با آئين نامه و قوانين مربوطه،
- مطابقت تجهيزات ورودي يا خروجي با پروانه صادره،
- بررسي درخواستها و ثبت سفارش تجهيزات ارتباطي مجاز،
- متوقف نمودن بهره برداري و توقيف تجهيزات غير مجاز (بدون پروانه و يا غير استاندارد) و ممانعت از تحويل و تحول آنها،
- رفع توقيف تجهيزات حسب مقررات،
 
4- امور مربوط به استاندارد و تاييد نمونه تجهيزات ارتباطي
- انجام آزمايش تطبيق تجهيزات با استانداردهاي فني،
- مطابقت تجهيزات ورودي يا خروجي از كشور با پروانه هاي صادره،
- نظارت بر تائيد نمونه تجهيزات فناوري اطلاعات به منظور توليد و ساخت،
- نظارت بر هر گونه تحويل و تحول تجهيزات راديويي در منطقه،
 
5- اندازه گيري شاخص هاي ارتباطي
- اندازه گيري دوره اي و كنترل منظم شاخص هاي كمي و كيفي در حوزه خدمات ارتباطي و تهيه گزارش هاي دوره اي،
- بررسي وضعيت كلي ارائه خدمات ارتباطي به منظور استفاده در تصميمات مديريتي و مقررات گذاري و صدور پروانه،
- پژوهش و انجام مطالعات لازم براي تدوين شاخص هاي ارزيابي كمي و كيفي خدمات ارتباطي،
 
6- هماهنگي و همكاري با ساير بخش هاي سازمان
- هماهنگي با دفتر نظارت بر خدمات ارتباطي در زمينه صدور پروانه فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات و شرح وظايف مربوطه و تجزيه و تحليل شبكه هاي ارتباطي،
- هماهنگي با اداره كل صدور پروانه سرويسهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در زمينه شرح وظايف مربوطه،
 
7- ساير فعاليت ها
- همكاري در تكميل و اصلاح بانك اطلاعات خدمات ارتباطي و دارندگان پروانه،
- همكاري و انجام مطالعات كمكي براي تدوين ضوابط فني و مقررات ارائه خدمات ارتباطي،
- تحقيق و پژوهش در خصوص سيستم ها و تكنولوژي هاي نوين در حوزه فناوري هاي ارتباطي و ارائه راهكارها و پيش بيني هاي لازم،
- شناسايي و تهيه نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم براي استفاده در نظارت بر ارائه خدمات در حوزه خدمات ارتباطي،
- شركت در گروه هاي مطالعاتي داخل سازمان و اتحاديه هاي بين المللي و منطقه اي به منظور كسب دانش و اطلاع از آخرين دستاوردهاي فني و توصيه ها و استانداردهاي بين المللي،
- تدوين فرآيندهاي نظارت و بازرسي شبكه ها و دارندگان پروانه و به روز نگه داشتن اين فرآيندها،
- اطلاع رساني در زمينه قوانين و مقررات ارتباطي به دارندگان پروانه و سرويس گيرندگان،
 
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL