معرفي سرويس راديويي
 مديريت طيف فركانس

طيف فركانس يكي از منابع خدادادي محدود است كه به دليل كاربرد در برقراري ارتباطات راديويي، داراي ارزش اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بوده و تنها منبعي است كه به‌كار گرفته مي‌شود ولي مصرف نمي‌شود.
 
مديريت طيف فركانس امواج راديويي در جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف بسيار مهم و حساسي است كه بر اساس شرح وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گذاشته شده است. مديريت طيف فركانس يكي از وظايف دولت است كه بر اساس قوانين مصوب قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست.
 
استفاده فزاينده جامعه از فناوري‌هاي راديويي و فرصت‌هاي عالي توسعه اجتماعي كه اين فناوري‌ها بوجود مي‌آورند، اهميت زياد طيف فركانس راديويي و فرآيندهاي مديريت ملي طيف را نشان مي‌دهند. پيشرفت فناوري باعث پيدايش مداوم بسياري از كاربردهاي جديد طيف مي‌شود كه اين امر علاقه و درخواست بيشتري را براي استفاده از منبع محدود طيف برمي‌انگيزد. تقاضاي روز افزون ايجاب مي‌نمايد كه طيف فركانس به‌صورت موثر مورد استفاده قرار گيرد و فرآيندهاي موثر مديريت طيف به اجرا درآيد.
 
ارتباطات راديويي در تعداد فزاينده‌اي از خدمات همچون دفاع ملي، ايمني عمومي، پخش همگاني، ارتباطات تجاري و صنعتي، ارتباطات هوانوردي و دريايي، ناوبري و ارتباطات شخصي كاربرد زيادي دارد. در يك محيط پويا و متحرك كه ممكن است ارتباطات از طريق سيم در دسترس نباشد يا در مواقع قطعي ارتباط همچون موقعيت‌هاي اضطراري و حوادث طبيعي، دسترسي به ارتباطات راديويي ضروري است. سيستم‌هاي ارتباطات راديويي مي‌توانند از طريق ماهواره يا شبكه‌هاي زميني فعاليت داشته باشند.
 
به منظور استفاده موثر از طيف فركانس، به‌كارگيري آن بايد هم از طريق مقررات ملي و هم از طريق مقررات بين‌المللي راديو هماهنگ و قانونمند شود. توانايي هر كشور در برخورداري كامل از مزاياي طيف فركانس، قوياً بستگي به فعاليت‌هاي مربوط به مديريت طيف دارد كه پياده‌سازي سيستم‌هاي راديويي را آسان مي‌كند و اطمينان مي‌دهد كه حداقل تداخل مضر ايجاد شود. بدين منظور دولت‌ها بايد در صورت لزوم از سيستم‌هاي خودكار مديريت طيف استفاده كنند.
 
اگرچه كارآيي يك سيستم مديريت طيف را نمي‌توان به آساني تعريف كرد ولي كلاً به اين امر مربوط مي‌شود كه سيستم تا چه اندازه نيازهاي ملي را برآورده مي‌كند و چقدر مي‌تواند از منافع عموم در برخوردار كردن كاربران راديويي حفاظت كند.
 
مديريت ملي طيف فركانس متشكل است از ساختارها، روش‌ها و مقرراتي كه به‌وسيله آنها، يك دولت استفاده از طيف فركانس راديويي را در داخل مرزهاي جغرافيايي خود كنترل مي‌كند. به موجب توافقات بين‌المللي، دولت‌ها در نحوه استفاده از طيف فركانس، قابليت انعطاف و آزادي عمل دارند. هر دولت بايد قوانين و تشكيلات خود را براي انجام وظايف مديريت طيف بوجود آورد.
 
به اين ترتيب كشورها در يك چارچوب بين‌المللي، با ايجاد مديريت طيف به تدوين سياست‌ها و مقررات ملي و همچنين تهيه ابزارهاي مناسب براي استفاده بهينه از طيف فركانس مي‌پردازند. بر اساس شرح وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مديريت طيف فركانس در جمهوري اسلامي ايران به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. در اين راستا، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به تدوين كتاب و جدول ملي تخصيص فركانس اقدام كرده است كه به عنوان سند مرجع مديريت طيف فركانس در جمهوري اسلامي ايران، چارچوب اصلي چگونگي استفاده از طيف فركانس در كشور را مشخص مي‌كند. اين جدول، توزيع كلي حدود 450 تكه باند فركانسي در محدوده 9 كيلوهرتز تا 275 گيگاهرتز بين حدود 30 سرويس راديويي مختلف را نشان مي‌دهد كه مبتني بر مقررات بين‌المللي راديو و دستورالعمل‌هاي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات (ITU) است.
 
از طرفي وظيفه مهم كنترل فضاي فركانس و جلوگيري از هر گونه بهره برداري غير مجاز از طيف فركانس و همچنين دريافت  حق استفاده از فركانس بر اساس قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي و آئين نامه اجرايي اين قانون به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
 
بر اساس ماده 7 قانون شرح وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مسئوليت و اختيارات حاكميتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي‌باشد. از طرفي سازمان بر اساس مفاد قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير‌حرفه‌اي مرجع سياست‌گذاري چگونگي استفاده از طيف امواج راديويي و صدور پروانه تأسيس شبكه‌هاي راديويي  كليه بهر‌ه‌برداران اعم از دولتي و غير‌دولتي، نظامي و انتظامي است.
 
اين سازمان با تدارك امكانات و تجهيزات مونيتورينگ و جهت‌يابي طيف فركانس، موظف به نظارت بر بهره‌برداري از طيف فركانس و رفع تداخل از شبكه‌هاي مجاز و جلوگيري از فعاليت شبكه ها و تجهيزات راديويي غير مجاز مي‌باشد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي كليه دستگاه‌هاي و متقاضيان واجد شرايط پروانه بهره‌برداري استفاده از فركانس صادر مي‌نمايد. پروانه بهره‌برداري در حكم اجازه بهره‌برداري قانوني از فركانس تعيين شده و تجهيزات راديويي محسوب مي‌شود و سازمان در هر صورت رأساٌ به استعلام مراجع قانوني در مورد بهره‌برداري مجاز يا غير مجاز پاسخگو است.
 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ضمن انجام نظارت و اندازه‌گيري دايمي طيف امواج راديويي، به صورت دوره‌اي از شبكه‌هاي موجود راديويي به منظور اطمينان از انطباق آنها با شرايط پروانه بازرسي مي كند. تخلفات راديويي بر اساس قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي تعريف مي‌شوند كه مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
* تأسيس ايستگاه راديويي بدون پروانه
* ورود، خروج، ساخت، خريد، فروش و يا واگذاري تجهيزات فرستنده راديويي بدون اجازه سازمان
* عدم رعايت مفاد اجازه تأسيس و پروانه بهره‌برداري اعم از فركانس كار تجهيزات، قدرت ارسال امواج راديويي، ارتفاع آنتن فرستنده و گيرنده و فاصل كانالي.
 
هرگونه استفاده غيرقانوني از امواج راديويي و تجهيزات راديويي، موجب تداخل و يا از كار افتادن ارتباط راديويي شبكه ها و بهر‌ه‌برداران مجاز مي‌گردد. ارائه انواع خدمات مخابراتي نيازمند وجود طيف فركانس پاك و علري از هرگونه تداخل است.
 
در واقع ارائه انواع خدمات و سرويس ها در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و پخش صدا و تصوير مرهون مديريت همه جانبه و نظارت كامل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر فضاي طيف فركانس است
 
در اين راستا و در اجراي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي،
 
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL