16 مهر 1392 16:17:12
آمارو اطلاعات شاخص هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات

دريافت فايل...
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1- شبكه تلفن ثابت
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
F1
(112)
تعداد خطوط تلفن اصلي (ثابت) در حال بهره برداري
خط اصلي عبارت از خط تلفن (ثابت) است كه تجهيزات ترمينال مشترك را به شبكه سوئيچ عمومي متصل مي نمايد و در تجهيزات مركز تلفن داراي يك پورت اختصاصي است. در اين سمت كانالهاي ISDN بايد منظور شوند و مشتركين بيسيم ثابت نيز بايد اضافه شوند.
2
F2
(117)
كل ظرفيت مراكز سوئيچ عمومي محلي
مجموع ظرفيت مراكز سوئيچ عمومي در ارتباط با حداكثر تعداد خطوط تلفن اصلي (ثابت) است كه امكان اتصال دارند. اين عدد مشتمل بر خطوط اصلي در حال بهره برداري و خطوط اصلي كه در آينده بهره برداري خواهند شد. ضمنا" شامل خطوط فني مربوط به بهره برداري مركز (شماره هاي مربوط به تست) نيزمي شوند.
3
F3
(1142)
درصد خطوط اصلي (ثابت) كه به مراكز ديجيتال متصل شده اند
اين درصد از تقسيم تعداد خطوط تلفن اصلي (ثابت) متصل به مراكز تلفن ديجيتال بر كل تعداد خطوط اصلي حاصل مي شود.
4
F4
(116)
درصد خطوط اصلي (ثابت) كه مسكوني هستند
اين درصد از تقسيم تعداد خطوط تلفن اصلي (ثابت) متصل به مراكز مسكوني بر كل تعداد خطوط تلفن اصلي حاصل مي شود.
5
F5
(1162)
درصد خطوط اصلي (ثابت) در مناطق شهري
اين درصد حاصل تقسيم تعداد خطوط اصلي (ثابت) در مناطق شهري بر تعداد كل خطوط اصلي موجود در كشور مي باشد.
6
F6
(1163)
تعداد مراكز جمعيتي كشور كه داراي سرويس تلفن هستند
تعداد مراكز جمعيتي مشتمل بر شهرها، شهرستانها و روستاهاي كشور كه داراي سرويس تلفني با سيم و يا بدون سيم هستند. ضمنا" لازم است كه ميزان جمعيت هركدام از مراكز را كه توسط سرويس تلفن پوشش دارند نيز ذكر نمود.
7
F7
(1112)
تعداد تلفنهاي همگاني
كل تعداد انواع تلفنهاي همگاني منجمله سكه اي و كارتي و همچنين تلفنهاي همگاني مستقر در دفاتر مخابراتي. ضمناً تلفنهاي منصوبه در اماكن خصوصي كه جنبه همگاني دارند و تلفنهاي همگاني سيار نيز بايستي منظور شوند. تعداد مذكور شامل تلفنهاي همگاني شهري و بين شهري نيز مي شود.
2- شبكه موبايل سلولار
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
M1
(271)
تعداد مشتركين تلفن موبايل سلولار (اعتباري و قبضي)
تعداد مشتركين تلفن قابل حمل كه داراي سرويس تلفن عمومي موبايل بوده و با استفاده از فناوري سلولار به شبكه سوئيچ عمومي تلفن (PSTN) متصل مي باشند. اين تعداد شامل مشتركين IMT-2000 (نسل سوم يا 3G) نيز مي شود.
2
M2
(P 271)
تعداد مشتركين اعتباري موبايل سلولار
تعداد مشتركين موبايل سلولار كه از كارتهاي اعتباري استفاده مي كنند. لازم است كه مدت اعتبار نيز ذكر شود.
3
M3
(2712)
تعداد مشتركين موبايل سلولار ديجيتال
مجموع تعداد مشتركين سيستم هاي ديجيتال سلولار (بطور مثال CDMA, TDMA, GSM/D/AMPS) مشتمل بر مشتركين اعتباري و قبضي
4
M4
 (L 271)
تعداد مشتركين موبايل سلولار كه با سرعتهاي پايين و متوسط به ارتباطات ديتا دسترسي دارند.
تعداد مشتركين موبايل سلولار كه به ارتباطات ديتا (مثل اينترنت ) با سرعت پايين يعني زير kbit/s 256 دسترسي دارند.
5
M5
(mb 271)
تعداد مشتركين موبايل سلولار كه با سرعت باند پهن به ارتباطات ديتا دسترسي دارند
تعداد مشتركين شبكه هاي موبايل سلولار كه به ارتباطات ديتا (مثل اينترنت) با سرعتهاي باند پهن يعني مساوي يا بيشتر از kbit/s256 دسترسي دارند.
6
M6
(land271)
درصد پوشش شبكه موبايل سلولار (مساحت كشور)
نسبت كل پوشش موبايل سلولار از مساحت كشور به درصد
7
 
M7
( pop 271)
 
درصد پوشش شبكه موبايل سلولار (جمعيت)
درصد پوشش جمعيت توسط موبايل سلولار اين شاخص درصد جمعيتي را كه در محدوده سيگنال موبايل سلولار قرار دارند، نشان مي دهد. مشترك بودن يا نبودن ملاك محاسبه نيست.
3- تلكس
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
TX1
(311)
تعداد خطوط مشتركين تلكس
خط مشترك تلكس عبارت از خطي است كه تجهيزات ترمينال مشترك را به شبكه عمومي تلكس متصل مي نمايد و داراي پورت اختصاصي در تجهيزات مركز تلكس مي باشد.
4- اينترنت
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
I1
(4213)
تعداد مشتركين (ثابت) اينترنت
تعداد كل مشتركين اينترنت كه از طريق شماره گيري، باند پهن ثابت، مدم هاي كابلي، DSL و يا هرگونه خطوط باند پهن و يا اجاره اي ديگر به اينترنت دسترسي ثابت دارند. در اين محاسبه تنها مشتركيني كه در دوره خاصي از اينترنت استفاده مي نمايند، مورد نظر است كه مدت مزبور نيز بايستي ذكر شود.
2
I2
( d 4213)
 
تعداد شماره گيري اينترنت
تعداد مشتركين اينترنت كه از طريق شماره گيري و با مدم و تلفن به اينترنت متصل مي شوند و براي يك مدت زمان منطقي استفاده مي كنند. مدت مزبور نيز بايستي ذكر شود.
3
I3
( b4213)
تعداد مشتركين اينترنت باند پهن ثابت
اين شاخص مربوط به مشتركيني مي شود كه براي دسترسي پرسرعت به اينترنت (اتصال TCP/IP) مبلغي را پرداخت مي كنند. سرعت مورد نظر مساوي و يا بيشتر از Kbit/s 256 و در يك جهت و يا هر دوجهت مي باشد.
4
I4
(cab 4213)
تعداد اينترنت مدم هاي كابلي
مقصود مشتركين اينترنت است كه از مدم هاي متصل به شبكه هاي تلويزيون كابلي استفاده مي نمايند و سرعت آنها مساوي و يا بيشتر از Kbit/s256 در يك و يا هر دو جهت است.
5
I5
(4213 dsl)
تعداد مشتركين اينترنت DSL
تعداد مشتركين اينترنت كه از فناوري خط مشترك ديجيتال (DSL) و خطوط تلفن مسي معمولي استفاده مي كنند و سرعت آنها مساوي و يا بيشتر از Kbit/s256 و در يك و يا هر دو جهت است.
6
I6
( ob 4213)
تعداد ساير مشتركين اينترنت باند پهن ثابت
تعداد مشتركين اينترنت كه غير از فناوريهاي باند پهن ثابت (رديفهاي 5، 4 و خطوط اجاره اي) را جهت دسترسي به اينترنت استفاده مي كنند. اين فناوريها مشتمل بر باند پهن ماهواره اي، فيبرهاي مناطق مسكوني، Ethernet LAN، بيسيم ثابت، LAN بيسيم، WiMAX و غيره بوده و سرعت آنها مساوي و يا بيشتر از Kbit/s 256 و در يك و يا هر دو جهت باشند.
7
I7
(L 4213)
تعداد مشتركين خطوط اجاره اي اينترنت
تعداد مشتركين خطوط اجاره اي آنالوگ اينترنت كه سرعت آنها مساوي و يا بيشتر از Kbit/s256 بوده و در يك و يا هر دو جهت عمل مي نمايد.
8
I8
(4212)
برآورد تعداد كاربران اينترنت
تعداد تقريبي كاربران اينترنت. روش تعيين بايستي ذكر شده و به تعداد كاربران نيز اشاره شود.
9
I9
( F 4212)
 
 
درصد كاربران زن اينترنت
سهم زنان در تعداد تقريبي كاربران اينترنت
10
I10
(f%f 4212)
كاربران زن اينترنت نسبت به درصد جمعيت زنان
سهم كاربران زن اينترنت در كل تعداد زنان
11
I11
(424)
تعداد اماكن داراي PWLAN
تعداد اماكن داراي شبكه هاي محلي عمومي بيسيم (PWLAN)
12
I12
(28)
تعداد مشتركين ISDN
تعداد مشتركين ISDN كه بايستي به سرويس هاي سرعت پايه و اوليه تفكيك شود.
13
I13
(281)
تعداد مشتركين ISDN سرعت پايه
تعداد مشتركين ISDN سرعت پايه
14
I14
(282)
تعداد مشتركين ISDN سرعت اوليه
تعداد مشتركين ISDN سرعت اوليه
15
I15
( C28)
معادل كانال صوتي ISDN
معادل كانال B كه از تبديل تعداد مشتركين ISDN به معادل كانالهاي صوتي آنها حاصل مي شود و مجموعه سرعتهاي پايه و اوليه مي باشد.
16
I16
(4214)
ميزان پهناي باند اينترنت بين المللي (Mbit/s)
مجموع ظرفيت پهناي باند اينترنت بين المللي به مگابيت بر ثانيه. در صورتيكه ظرفيت غير متقارن باشد بايستي ظرفيت ورودي را در نظر گرفت.
17
I17
( g 42140)
ظرفيت خروجي پهناي باند اينترنت بين المللي (Mbit/s)
مجموع ظرفيت خروجي پهناي باند اينترنت بين المللي به مگابيت بر ثانيه
18
I18
( ic 4216)
ظرفيت ورودي پهناي باند اينترنت بين المللي (Mbit/s)
مجموع ظرفيت ورودي پهناي باند اينترنت بين المللي به مگابيت بر ثانيه
5- كيفيت سرويس 
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
Q1
(123)
ليست انتظار خطوط اصلي (ثابت)
تعداد تقاضاهاي اتصال به شبكه عمومي سوئيچ تلفن (PSTN) كه به دليل فقدان امكانات فني (تجهيزات، خطوط و غيره) انجام نشده است.
2
Q2
(143)
تعداد خرابيها به ازاي هر 100 خط اصلي (ثابت) در سال
مجموع تعداد خرابيهاي خطوط اصلي (ثابت) تلفن كه در سال گزارش شده است. تعداد خرابيها به ازاي هر 100 خط ثابت در سال بايستي مجموع گزارشات دريافتي از كليه سرويس دهندگان PSTN در سطح كشور را شامل گردد.
3
Q3
(141)
درصد خرابيهاي تلفن كه تا روز بعد رفع خرابي شده است
درصد خرابيهاي PSTN كه تا پايان روز كاري بعد رفع خرابي شده است. درصد بايستي مجموع تعداد سرويس دهندگان PSTN سطح كشور را شامل گردد.
6- ترافيك
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
T1
(m1311)
ميزان ترافيك تلفن ثابت شهري (دقيقه)
ميزان ترافيك تلفن ثابت شهري شامل ترافيك كامل شده تلفن هاي ثابت در محدوده شارژينگ شهري ايستگاه مكالمه كننده مي باشد.
2
T2
(m1311)
 
ميزان ترافيك ترانك تلفني ثابت بين شهري (دقيقه)
ميزان ترافيك تلفن ثابت ترانك بين شهري شامل ترافيك كامل شده تلفن هاي ثابت بين شهري است كه با ايستگاه خارج از محدوده شارژينگ شهري مبادله شده است.
3
T3
(wm1313)
ميزان ترافيك خروجي بين شهري ثابت به موبايل (دقيقه)
مجموع دقايق خروجي شبكه ثابت بين شهري به شبكه موبايل سلولار
4
T4
(im1311)
ميزان ترافيك اينترنت شماره گيري (دقيقه)
مجموع دقايق دفعات شماره گيري شبكه سوئيچ عمومي تلفن جهت دسترسي به اينترنت
5
T5
(mb132)
ميزان ترافيك ورودي و خروجي تلفن ثابت بين الملل (دقيقه)
مجموع ترافيك ورودي و خروجي تلفن ثابت بين الملل
6
T6
(m132)
ميزان ترافيك خروجي تلفن ثابت بين الملل (دقيقه)
ميزان ترافيك ثابت كامل شده كه از كشور شروع و به مقاصدي در خارج كشور ختم شده باشد.
7
T7
(mi132)
 
ميزان ترافيك ورودي تلفن ثابت بين الملل (دقيقه)
ترافيك ثابت كامل شده كه در خارج كشور شروع و در مقصدي در داخل كشور ختم شده باشد.
8
T8
(wm133)
دقايق خروجي موبايل بين شهري
مجموع دقايقي كه مشتركين موبايل در داخل كشور مكالمه كرده اند (با مشتركين ثابت و با ساير مشتركين موبايل)
9
T9
(m1331)
دقايق خروجي و نشأت گرفته از موبايل به همان شبكه موبايل
مجموع دقايقي كه مشتركين موبايل در داخل كشور به همان شبكه موبايل ارتباط برقرار كرده اند.
10
T10
(wm1332)
دقايق خروجي و نشأت گرفته از موبايل به ساير شبكه هاي موبايل
مجموع دقايقي كه مشتركين موبايل در داخل كشور با شبكه هاي موبايل ديگر ارتباط برقرار كرده اند.
11
T11
(wmf 1332)
دقايق خروجي موبايل با
شبكه هاي ثابت
مجموع دقايقي كه مشتركين موبايل در كشور با شبكه هاي ثابت ارتباط برقرار كرده اند.
12
T12
(wm1333)
دقايق خروجي و نشأت گرفته از موبايل به بين‌الملل
مجموع دقايقي كه مشتركين موبايل داخل كشور با مقاصدي در خارج كشور ارتباط برقرار كرده اند.
13
T13
(wm1335)
دقايق ورودي بين الملل به شبكه موبايل
مجموع دقايق ورودي (ثابت و موبايل) كه توسط شبكه هاي موبايل داخل كشور از كشورهاي ديگر دريافت شده است
14
T14
(wm1334)
دقايق Roaming
(خارج از شبكه ميزبان)
مجموع دقايق Roaming كه توسط مشتركين موبايل در زمان حضور در خارج كشور مكالمه انجام و يا دريافت شده است.
15
T15
(wm1336)
دقايق Roaming
توسط مشتركين خارجي
مجموع دقايقي كه مشتركين ميهمان (خارجي) در داخل كشور مكالماتي را انجام و يا دريافت كرده اند.
16
T16
(ms1335)
 
تعداد پيامكهاي ارسال شده
مجموع تعداد پيامكهاي موبايل كه به مقاصد داخل و خارج كشور ارسال شده اند.
17
T17
(mms133)
تعداد پيامهاي چند رسانه اي ارسال شده
مجموع تعداد پيامهاي چند رسانه اي موبايل كه به مقاصد داخل و خارج كشور ارسال شده است.
18
T18
(rm133)
تعداد كشورهايي كه با آنها توافق Roaming وجود دارد
مجموع تعداد كشورهايي كه تمام اپراتورهاي موبايل با آنها توافق Roaming دارند.
19
T19
(tb132)
مجموع ترافيك ورودي و خروجي تلفن بين الملل (دقيقه)
مجموع ترافيك ورودي و خروجي ثابت و موبايل بين الملل
20
T20
(t132)
مجموع ترافيك خروجي تلفن بين الملل (دقيقه)
ترافيك ثابت و موبايل كامل شده كه در كشور شروع و به مقاصدي در خارج كشور ختم و به دقيقه محاسبه شود.
21
T21
(ti132)
مجموع ترافيك ورودي تلفن بين الملل (دقيقه)
ترافيك ثابت و موبايل كامل شده كه در خارج كشور شروع و به مقصدي داخل كشور ختم و به دقيقه محاسبه شود.
7- تعرفه هاي سرويس تلفن ثابت شهري- مسكوني
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
TR1
(151)
هزينه نصب سرويس تلفني اماكن مسكوني
هزينه اوليه نصب يا اتصال خدمات پايه تلفن كه به اماكن مسكوني تعلق مي گيرد.
2
TR2
(152)
مبلغ اشتراك ماهيانه سرويس تلفني اماكن مسكوني
مبلغ اشتراك ماهيانه مربوط به هزينه ثابت اشتراك به شبكه عمومي سوئيچ تلفني (PSTN) است. در صورت وجود بيش از يك خط، بايستي هزينه هاي مجزا براي خط اول و خطوط بعدي منظور شود.
3
TR3
(153)
قيمت 3 دقيقه مكالمه شهري با تلفن ثابت (در ساعات اوج مصرف)
هزينه مربوط به 3 دقيقه مكالمه شهري در ساعات اوج مصرف بوده و در صورت نياز شامل هزينه برقراري مكالمه نيز مي شود. مكالمه مورد نظر در محدوده يك مركز و با استفاده از ترمينال مشترك و نه از طريق تلفن همگاني بايستي انجام شده باشد.
4
TR4
(1535)
قيمت 3 دقيقه مكالمه شهري با تلفن ثابت (در غيرساعت اوج مصرف)
هزينه مربوط به 3 دقيقه مكالمه شهري در غير ساعات اوج مصرف و شامل هزينه برقراري مكالمه بوده و در محدوده يك مركز و با استفاده از ترمينال مشترك و نه از طريق تلفن همگاني انجام شده باشد.
8- تعرفه هاي سرويس تلفن ثابت شهري- تجاري
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
TB1
(b151)
هزينه نصب سرويس تلفني اماكن تجاري
هزينه اوليه نصب يا اتصال خدمات پايه تلفن كه به اماكن تجاري تعلق مي گيرد.
2
TB2
(b152)
مبلغ اشتراك ماهيانه سرويس تلفني اماكن تجاري
مبلغ اشتراك ماهيانه مربوط به اشتراك شبكه عمومي سوئيچ تلفني (PSTN) است. در صورت وجود بيش از يك خط بايستي هزينه هاي مجزا براي خط اول و خطوط بعدي منظور شود.
3
TB3
(tm153)
قيمت مكالمه تلفن بين الملل
هزينه سه دقيقه شماره گيري مستقيم با تلفن ثابت از داخل كشور به كشور ديگر. (بدون دخالت اپراتور) نرخ مكالمه در ساعات اوج مصرف و غير از آن (با تخفيف) بايستي اعلام و به واحد پول رايج كشور گزارش شود. در صورت تعلق گرفتن ماليات بايستي اعلام و ضمنا" تعرفه هاي بين المللي به كليه كشورها بايستي ارائه شود.
9- تعرفه هاي موبايل سلولار
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
TM1
(c151)
هزينه اتصال موبايل سلولار
هزينه اوليه و يكباره اشتراك جديد
قيمت SIM card بايستي در هزينه اتصال منظور و به مالياتهاي متعلقه نيز اشاره شود. در صورتيكه در طرح، دقايق مجاني نيز در نظر گرفته شده بايستي اعلام گردد.
2
TM2
(pcard151)
ارزان ترين قيمت كارت قابل شارژ اعتباري موبايل سلولار
ارزان ترين قيمت كارت قابل شارژ اعتباري
3
TM3
(c152)
مبلغ اشتراك ماهيانه موبايل سلولار
مبلغ اشتراك ماهيانه سرويس موبايل سلولار. ترجيح داده مي شود كه تعرفه ارزان ترين هزينه و اتصال بكار برده شود.
4
TM4
(c153)
قيمت سه دقيقه مكالمه شهري با موبايل سلولار (در اوج مصرف)
قيمت سه دقيقه مكالمه از تلفن موبايل به مشترك موبايل همان شبكه در ساعات اوج مصرف. ماليات منظور شده بايستي ذكر شده و مشخص شود كه آيا مربوط به اشتراك اعتباري و يا قبضي است.
5
 
TM5
(co153)
قيمت سه دقيقه مكالمه شهري با موبايل سلولار ( در ساعت غير اوج مصرف)
قيمت سه دقيقه مكالمه مصرف از تلفن موبايل به مشترك موبايل همان شبكه در ساعات غير اوج مصرف. ماليات منظور شده بايستي ذكر شده و مشخص شود كه آيا مربوط به اشتراك اعتباري و يا قبضي است.
6
TM6
(sms153)
قيمت SMS موبايل سلولار
قيمت ارسال پيامك از تلفن موبايل در داخل كشور
10- تعرفه هاي اينترنت شماره گيري
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
TID1
(c4213)
هزينه اتصال اينترنت شماره گيري
هزينه اوليه و يكباره اتصال جديد اينترنت شماره گيري. وديعه مرجوعي را نبايستي منظور نمودو مالياتها نيز بايستي عنوان گردند.
2
TID2
(s4213)
مبلغ اشتراك ماهيانه اينترنت شماره گيري
مبلغ اشتراك ماهيانه سرويس اينترنت شماره گيري. مالياتها بايستي ذكر گرديده و ساعات مجاني ماهيانه نيز اعلام شود.
3
TID3
(po4213)
قيمت هر دقيقه اتصال (در غير ساعات اوج مصرف اينترنت شماره گيري)
پس از آنكه ساعات مجاني اينترنت كه در اشتراك شماره گيري منظور شده، مورد استفاده قرار گرفت چه هزينه اي به ازاء هر دقيقه اتصال اينترنت شماره گيري لحاظ
مي شود
4
TID4
(4213)
تعرفه دسترسي به اينترنت
(20 ساعت در ماه)
حداقل قيمت 20 ساعت استفاده از اينترنت شماره گيري در ماه. در اين شاخص بايستي كليه موارد از قبيل اجاره ماهيانه خط، هزينه استفاده از خط و دسترسي به اينترنت منظور و مالياتها نيز اضافه گردند.
11- تعرفه هاي اينترنت باند پهن
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
TIB1
(c4213)
هزينه اتصال اينترنت باند پهن
هزينه اوليه و يكباره اتصال جديد اينترنت باند پهن. وديعه مرجوعي را نبايستي منظور نمودو مالياتها نيز بايستي لحاظ گردند.
2
TIB2
(s4213)
مبلغ اشتراك ماهيانه اينترنت باند پهن
هزينه اشتراك ماهيانه خدمات اينترنت باند پهن با محسوب نمودن مالياتهاي متعلقه
12- كاركنان بخش مخابرات
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
P1
(51)
تعداد كاركنان تمام وقت شاغل در بخش مخابرات
مجموع كاركنان تمام وقت كه در استخدام اپراتور شبكه مخابراتي كشور بوده و در ارائه خدمات مخابرات عمومي نقش دارند. در اين شاخص بايستي خدمات موبايل نيز منظور و كاركنان نيمه وقت نيز به نسبت معادل كاركنان تمام وقت منظور گردند.
2
P2
(f51)
تعداد كاركنان زن شاغل در بخش مخابرات 
تعداد كاركنان زن تمام وقت بخش مخابرات
3
P3
(fp51)
تعداد كاركنان زن حرفه اي شاغل در بخش مخابرات
تعداد كاركنان زن حرفه اي تمام وقت بخش مخابرات.كه داراي تحصيلات دانشگاهي فني مهندسي مي باشند.
4
P4
(w51)
تعداد كاركنان شاغل در بخش موبايل
مجموع كاركناني كه در استخدام اپراتورهاي موبايل مي باشند.
5
P5
(wf51)
تعداد كاركنان زن شاغل در بخش موبايل
مجموع كاركنان زن كه در استخدام اپراتورهاي موبايل مي باشند.
6
P6
(wfp51)
تعداد كاركنان زن حرفه اي شاغل در بخش موبايل
مجموع كاركنان حرفه اي زن كه در استخدام اپراتورهاي موبايل هستند.
13- درآمد
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
R1
(75)
مجموع درآمد كليه سرويسهاي مخابراتي
مجموع درآمد ناحالص مخابراتي ساليانه حاصل از ارائه كليه خدمات مخابراتي (ثابت، موبايل و ديتا) در كشور
2
R2
(71)
درآمد حاصله از سرويس تلفن ثابت
درآمد حاصل از اتصال، اشتراك (آبونمان) و مكالمات تلفن هاي ثابت
3
R3
(711)
درآمد حاصله از اتصال تلفن ثابت
درآمد حاصل از اتصال (نصب) سرويس تلفنهاي ثابت. هزينه قطع و وصل سرويس را نيز مي توان منظور نمود.
4
R4
(712)
درآمد حاصله از اشتراك تلفن ثابت (آبونمان)
درآمد حاصل از هزينه هاي اشتراك به شبكه عمومي سوئيچ تلفني (PSTN) مشتمل بر اجاره تجهيزات
5
R5
(713)
درآمد حاصله از مكالمات تلفنهاي ثابت
جمع درآمد مكالمات شهري، بين شهري و بين الملل
6
R6
(7131)
درآمد حاصله از مكالمات شهري
درآمد حاصل از مكالمات شهري ثابت بر اساس هزينه هاي متعلقه استفاده كنندگان
7
R7
(7132)
درآمد حاصله از مكالمات بين شهري
درآمد حاصل از مكالمات بين شهري ثابت بر اساس هزينه هاي مشتركين
8
R8
(7133)
درآمد حاصله از مكالمات
بين المللي
درآمد حاصل از مكالمات بين الملي بر اساس هزينه هاي پرداختي مشتركين
9
R9
(741)
درآمد ارتباطات موبايل
درآمد حاصل از دائري انواع خدمات ارتباطي موبايل از قبيل سلولار، ترانك راديويي خصوصي و radio paging
10
R10
(d741)
درآمدهاي ديتاي موبايل
درآمد حاصل از خدمات ديتاي موبايل از قبيل پيامك، پيام چند رسانه اي، دسترسي شبكه پرسرعت، استفاده از WAP و غيره
11
R11
(m741)
درآمد پيامهاي متني و چند رسانه اي
درآمد حاصل از پيامهاي متني و چند رسانه اي (پيامك و چند رسانه اي)
12
R12
(731)
درآمد خدمات ديتا
درآمد حاصل از ديتا از قبيل ارتباطات ديتا (سوئيچ بسته اي) و دسترسي به اينترنت
كليه اپراتورهاي فناوري اطلاعات از جمله ISPها
13
R13
(7311)
درآمد خدمات اينترنت
درآمد خدمات اينترنت بر اساس هزينه هاي پرداختي مشتركين
14
R14
(732)
درآمد خطوط اجاره اي
درآمد حاصله از دائري خطوط اجاره اي
15
R15
(733)
درآمد سرويسهاي مخابراتي ارزش افزوده ثابت
درآمد حاصله از بخش خدمات مخابراتي سرويسهاي مخابراتي ثابت ارزش افزوده از قبيل ( انتقال مكالمه، مكالمه كنفرانسي، ريز صورتحساب و غيره)
16
R16
(74)
ساير درآمدهاي مخابراتي
هرگونه درآمد ديگري كه در جاي ديگري به جز دائري سرويسهاي مخابرات عمومي منظور نمي شود. لازم است كه منبع اصلي اين درآمد ذكر شود.
14- سرمايه گذاري
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
IN1
(81)
مجموع سرمايه گذاري ساليانه در امر مخابرات
سرمايه گذاري ساليانه ناخالص در بخش مخابرات (ثابت، سيار و ساير خدمات) كه مصروف تأمين لوازم و شبكه ها خواهد گرديد. اين مورد مشمول مالكيت معنوي و غير معنوي از قبيل نرم افزار كامپيوتر و امكانات ديگر نيز مي گردد.
2
IN2
(83)
سرمايه گذاري در بخش تلفن ثابت
سرمايه گذاري ساليانه در بخش تجهيزات خدمات تلفن ثابت
3
IN3
(m841)
 
سرمايه گذاري بخش تلفن موبايل
سرمايه گذاري ساليانه در بخش تجهيزات ارتباطات موبايل
4
IN4
(f841)
سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري ساليانه در بخش مخابرات كه منشأ آن منابع خارجي باشد (سرمايه گذاري مستقيم خارجي)
15- شاخصهاي دسترسي عامه
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
PA1
( PIAC5)
مجموع تعداد مراكز دسترسي عمومي به اينترنت (PIAC)
تعداد مراكز دسترسي عمومي به اينترنت. مقصود محل يا مركز آموزشي است كه در آن به صورت تمام وقت و يا پاره وقت امكان دسترسي به اينترنت براي عموم فراهم مي باشد. اين مراكز مشتمل بر telecentre، مراكز ديجيتال جمعي، كافه هاي اينترنتي، كتابخانه ها، مراكز آموزشي و ساير موارد مشابه مي باشند.
2
PA2
(PIA6)
مجموع تعداد مراكز ديجيتال جمعي (DCC)
تعداد مراكز ديجيتال جمعي كشور. در اين مراكز، عامه مردم امكان دسترسي به خدمات اينترنت از طريق تجهيزات موجود خواهند داشت و حداقل در اين مراكز يك دستگاه كامپيوتر. يك دستگاه چاپگر و حداقل سرعت kbit/s 64 با ISP موجود مي باشد. كاربران اين مراكز از پشتيباني و نگهداري برخوردار بوده و مراكز حداقل 20 ساعت در هفته بايستي فعاليت نمايند.
3
PA3
(PIAC7)
مجموع تعداد ساير مراكز عمومي دسترسي به اينترنت
مجموع تعداد ساير مراكز دسترسي عمومي به اينترنت به غير از موارد (1و2) از قبيل
cyber cafe
4
PA4
( PIAC3)
تعداد مراكز جمعيتي كه داراي مراكز دسترسي عمومي به اينترنت هستند
مجموع مراكز جمعيتي (روستاها، شهرستانها و شهرها) كه در كشور حداقل داراي يك مركز عمومي دسترسي به اينترنت (رديف 1) مي باشند.
5
PA5
(PIAC1)
درصد مراكز جمعيتي كه داراي مراكز دسترسي عمومي به اينترنت هستند
حاصل تقسيم تعداد مراكز جمعيتي كه حداقل داراي يك مركز (رديف 1) مي باشند بر مجموع تعداد مراكز جمعيتي كشور و ضربدر عدد 100.
6
PA6
PIAC2))
درصد جمعيتي كه به مراكز عمومي دسترسي به اينترنت دسترسي دارند.
تعداد جمعيت كشور كه از پوشش مراكز (رديف 1) بهره مند مي باشند نسبت به كل جمعيت كشور
7
PA7
(PIAC4)
جمعيت هدف براي خدمات مراكز ديجيتال جمعي (DCC)
حاصل تفريق تعداد كاربران اينترنت غيرجمعي از كل جمعيت بالقوه (بالاي 6 سال) كشور
8
PA8
(PIAC8)
مجموع تعداد كامپيوترهاي موجود در مراكز ديجيتال جمعي (DCC)
مجموع تعداد كامپيوترهاي موجود در كليه مراكز ديجيتال جمعي (DCC) كشور
9
PA9
(PIAC9)
درصد واقعي استفاده از مراكز ديجيتال جمعي (DCC)
حاصل تقسيم تعداد واقعي كاربران DCC بر جمعيت هدف DCC (رديف 7) ضربدر عدد 100
كاربر بنا به تعريف كسي است كه حداقل يكبار در ماه به اينترنت دسترسي پيدا مي كند.
16- ساير شاخص ها
رديف
نماد
عنوان
تعريف
1
O1
( 955)
تعداد گيرنده هاي راديويي
مجموع تعداد گيرنده هاي راديويي. گيرنده راديو مي تواند به تنهايي عمل نموده و يا در دستگاه ديگري مثل واكمن، اتومبيل و يا ساعت قرار داشته باشد.
2
O2
(965)
تعداد گيرنده هاي تلويزيوني
مجموع تعداد گيرنده هاي تلويزيون. گيرنده تلويزيون مي تواند سيگنال را از طريق هوا، كابل و يا ماهواره دريافت نمايد. ضمنا" به تنهايي و يا در دستگاه ديگري مثل كامپيوتر و يا تلفن موبايل قرار داشته باشد. تفكيك سيگنالهاي تلويزيوني آنالوگ و ديجيتال و هوايي از چند كانالي (ماهواره يا كابل) نيز مفيد خواهد بود.
3
O3
( m 965)
تعداد مشتركين تلويزيونهاي چند كانالي
مجموع تعداد مشتركين تلويزيونهاي چند كانالي (اعم از زميني و ماهواره اي)
4
O4
( c965)
تعداد مشتركين تلويزيونهاي چند كانالي زميني
تعداد تلويزيونهاي چند كانالي زميني از قبيل مشتركين تلويزيون كابلي، تلويزيون ديجيتال زميني، MMDS و SMATV
MMDS: Microwave Multi-Point Distribution Systems
SMATV: Satellite Master Antenna Television
5
O5
( s965)
مشتركين آنتهاي ماهواره اي خانگي
تعداد مشتركين آنتنهاي ماهواره اي خانگي كه برنامه هاي تلويزيوني را مستقيما" از ماهواره دريافت مي كنند.
6
O6
( cp 965)
خانوارهايي كه از تلويزيونهاي چند كانالي استفاده مي كنند
تعداد خانوارهايي كه داراي اتصال تلويزيوني چند كانالي (زميني و ماهواره اي) مي باشند. در اين شاخص مشتركين و غيره منظور گردند.
7
O7
(422)
تعداد كامپيوترهاي شخصي
تعداد كامپيوترهاي شخصي موجود در كشور مشتمل بر كليه كامپيوترهاي منصوبه از قبيل PC، Laptop، Notebook و غيره. در اين شاخص mainframe، mini-Computer و Smartphone مورد نظر نمي باشند.
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL