• 1393/10/8

    همان طور كه از عنوان كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات استنباط مي شود اين كميسيون با تصويب مقررات در بخش ارتباطات نقش تنظيم كننده روابط بين حوزه حاكميتي، ارايه كنندگان خدمات، استفاده كنندگان خدمات، فناوران صنعت و اصناف اين بخش را برعهده دارد. كميسيون مذكور با تشكيل جلسات منظم به رياست وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات ضوابط و مقررات مرتبط با بخش ارتباطات را مورد بررسي و تصويب قرار مي دهد.

    كميسيون هاي فرعي تخصصي تنظيم مقررات ارتباطات در همين راستا و به منظور تهيه پيش نويس هاي جامع و كامل از ضوابط و مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قابل طرح در صحن كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تشكيل و برگزار مي شود. اين كميسيون هاي فرعي تخصصي با حضور افراد صاحب نظر و با تجربه در حوزه ICT، اعم از كارشناسان و مديران شاغل در سازمان، نمايندگان اپراتورها، اساتيد دانشگاه ها و فعالان و اصناف حوزه تشكيل شده است.

    عموم موضوعاتي كه در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار دارد پيش از طرح در صحن كميسيون از جنبه هاي مختلف فني، حقوقي، اقتصادي، شرايط بازار، رعايت حقوق مشتري و ... در كميسيون هاي فرعي تخصصي مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار مي گيرد.

    از اين روي و براي هرچه بهتر اجرايي شدن اين مهم و همچنين به منظور اطلاع رساني، دريافت و بهره برداري از نظرات و پيشنهادات علاقه مندان، صاحب نظران، انديشمندان و ذي نفعان بخش ICT

 
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL