اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه مركزي يكي از ادارات كل منطقه اي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است كه به منظور حضور موثر سازمان در سطح كشور و انجام وظايف حاكميتي و نظارتي سازمان، نظارت دقيق و به موقع بر اپراتورها و اعمال مقررات، كنترل فضاي فركانسي، اعمال حاكميت بر طيف فركانس و همچنين نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات در بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شده اند. در ساختار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، هفت اداره كل منطقه اي به منظور پوشش سطح كشور در نظر گرفته شده است.

منطقه مركزي شامل پنج استان  اصفهان، چهارمحال و بختياري، مركزي، قم و يزد است و دفتر اصلي اداره كل منطقه مركزي در شهر اصفهان قرار دارد.

ادامه...

 
 
دوشنبه 10 فروردين 1394 20:59:48
 
 

 

ابلاغيه ها 

دارندگان پروانه ISP و ISDP مي توانند صرفاً يك بار از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور، براي كاهش تضامين حسن انجام تعهدات فعلي خود نزد سازمان اقدام نمايد،
امكان اقدام كاهش ضمانتنامه براساس مصوبه 151 حداكثر تا تاريخ 93/07/30خواهد بود.

 

 

 
 
 
[Rss]
Powered by Tetis PORTAL